photo -> nature -> mountains -> air views mountain ->

air view mountain ridge peak


The versants of these mountains are white like the milk.