photo -> nature -> clouds -> medium level clouds -> altocumulus ondulatus ->

altocumulus ondulatus veil


Altocumulus ondulatus creates a white veil.