photo -> nature -> mountains -> mountain chain ->

mountain chain avalanche


The mountain chain shows the beauty of the mountains. The image features avalanche.