photo -> nature -> mountains -> mountain chain ->

mountain chain valley


The mountain chain shows the beauty of the mountains. The image features valley.