photo -> nature -> mountains -> mountain chain ->

mountain chain winter


The mountain chain shows the beauty of the mountains. The image features winter.