photo -> nature -> mountains -> mountain chain ->

mountain chain snow cleft


The mountain chain shows the beauty of the mountains. The image features snow cleft.