photo -> Asien -> Kina -> Shanghai -> museum Shanghai ->

Museet Shanghai drake polykrom glasade staty