photo -> Asien -> Kina -> Shanghai -> museum Shanghai ->

Museet Shanghai stam skål